Soutěž o novou Škodu Kodiaq na týden s AUTO ELSO

Soutěžte s námi o novou Škoda Kodiaq na týden s plnou nádrží. 

Soutěž probíhá od 10. 5. - 26. 5. 2024 do 20:00 hod.

Stačí tipnout odpověď na naší otázku!

Pravidla soutěže

1. Základní parametry soutěže
  1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „AUTO ELSO – Nová Škoda Kodiaq na týden“ („Soutěž“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost AUTO ELSO, s r.o., se sídlem Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice , IČ: 49358260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 20057 (dále jen „Pořadatel“).

2. Doba a místo konání soutěže
 
2.1 Soutěž probíhá v termínu od 10. 5. - 26. 5. 2024 do 20:00 hod.  (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účast v soutěži
  3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Objednatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem Soutěže, a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článků 5.5 a 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.

3.3 Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze na webu www.auto-elso.cz, a to vyplněním kontaktního formuláře nebo QR kódu (umístěného u vystaveného vozu na skleněné výplni showboxu) směřující rovněž na stránku a formulář (dále jen „Soutěžní registrace“). Pro řádnou Soutěžní registraci a účast v soutěži musí Soutěžící v rámci kontaktního a registračního formuláře řádně a úplně vyplnit následující údaje: jméno, příjmení, město bydliště, věk, telefonní číslo, e-mail, a dále musí odpovědět na jednu tipovací otázku.

3.4 Soutěžící odesláním vyplněného elektronického formuláře současně vyjadřuje svůj souhlas s úplnými Pravidly Soutěže.

3.5 Každá osoba se smí účastnit Soutěže pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil vícekrát, budou všechny jeho Soutěžní registrace ze Soutěže vyřazeny a tento Soutěžící nemá nárok na výhru.

3.6 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.7 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.6 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže anebo poškodit jiného Soutěžícího. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. Mechanika soutěže, vyhodnocení soutěže a výhry v soutěži
  4.1 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že odpoví v kontaktním formuláři na jednu tipovací otázku. Tipovací otázka zní: V jakém čase padne poslední gól základní hrací doby vč. případného prodloužení finálového zápasu Mistrovství světa v ledním hokeji 2024??

4.2 Vyplněný kontaktní formulář musí Soutěžící vyplnit a odeslat v době konání této soutěže.

4.3 Vyplnit kontaktní formulář lze pomocí elektronického on-line formuláře, který je umístěn na QR kódu (umístěného u vystaveného vozu na skleněné výplni showboxu) v rámci MS v hokeji 2024 a který směřuje na webové stránky či vyplněním tohoto formuláře přímo na webu. 

4.4 Do Soutěže nebudou zařazeny kontaktní formuláře s nečitelnými údaji či neobsahující veškeré kontaktní údaje či odpovědi na tipovací otázku, neodeslané či odeslané mimo dobu konání soutěže a dále kontaktní formuláře jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odevzdaných kontaktních formulářů.

5. Výhra v soutěži, předání výhry
  5.1 Výhru v Soutěži získá ten Soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku bude ze všech tipovacích odpovědí odevzdaných v rámci trvání Soutěže „Škoda Kodiaq na týden s AUTO ELSO“ nejpřesnější. 

5.2 O pořadí výherců rozhoduje v prvé řadě přesnost odpovědí (nejmenší odchylka od správné odpovědi na tipovací otázku). V případě rovnosti odpovědí více Soutěžících rozhodne o pořadí dřívější datum a čas vyplnění kontaktního formuláře. 

5.3 Výhrou v Soutěži je poukaz na bezplatný pronájem vozu Škoda Kodiaq na týden s plnou nádrží. 

5.4 Podmínkou získání výhry je její převzetí výhercem při slavnostním předání po ukončení Soutěže v AUTO ELSO.

5.5 Jediná a správná odpověď na tipovací otázku bude Pořadatelem zjištěna dne 1. 7. 2024. Tato odpověď bude jako jediná považována za správnou a bude o ní vyhotoven zápis potvrzený zástupcem Pořadatele. Výherce bude o výhře informován do 30. 7. 2024 prostřednictvím e- mailové adresy, kterou uvedl v kontaktním formuláři. Výherce je povinen do 5 dnů od zaslání e- mailu písemně potvrdit souhlas s předáním výhry, jinak nárok na výhru zaniká a výhra bude předána náhradnímu výherci nebo se použije k jiným účelům. Náhradním výhercem bude stanoven Soutěžící, který se umístil jako další v pořadí, tj. soutěžící, který odpověděl na tipovací otázku další nejpřesnější odpovědí v pořadí.

5.6 Podmínkou předání výhry je výhercův podpis souvisejícího předávacího protokolu a čestného prohlášení o shodě identifikačních údajů jeho osoby s údaji uvedenými v Soutěžní registraci do Soutěže. Výherce výhry je současně povinen s Pořadatelem uzavřít smlouvu o užívání vozidla. 

5.7 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vybere jako výherce dalšího Soutěžícího v pořadí dle výsledků, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda výhru použije k jiným účelům.

5.8 Pokud si výherce výhru přes rozumné úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7. těchto Pravidel.

6. Ochrana osobních údajů a svolení k pořízení a užití záznamu
  6.1 Tímto vám Pořadatel, jako správce osobních údajů, poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

6.2 Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci činnosti Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého tipování v tipovací soutěži.

6.3 Ke zpracování nás opravňuje uzavření smlouvy (tato pravidla Soutěže).

6.4 Zpracovávanými osobními údaji jsou Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Informace o vzájemné komunikaci a interakci. Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

6.5 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 1 rok od ukončení soutěže.

6.6 Zpracovatelem osobních údajů je společnost AUTO ELSO, s r.o., se sídlem Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice , IČ: 49358260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 20057. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

6.7 V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

6.8 V rámci zpracování máte následující práva: Přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů, Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů, Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce, Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Svá práva můžete uplatnit elektronicky na webové adrese https://elso.skoda-auto.cz/gdpr-auto-elso nebo písemně na adrese AUTO ELSO, s r.o., se sídlem Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice.

6.9 V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti AUTO ELSO na e-mailové adrese gdpr@auto-elso.cz.

6.10 Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti AUTO ELSO nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/

6.11 Účastí v Soutěži dává Soutěžící bezúplatné svolení k tomu, aby Pořadatel v souvislosti s výhrou Soutěžícího a zejména jejím předáním, zachycovali, zobrazovali, rozmnožovali a rozšiřovali podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo ve svých propagačních materiálech, a to po dobu jednoho roku od konce doby konání Soutěže.  

7. Společná ustanovení
7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na webové stránce https://elso.skoda-auto.cz/soutez-ae-ms-2024.


7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese marketing@auto-elso.cz.
  

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na webové stránce https://elso.skoda-auto.cz/soutez-ae-ms-2024. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.5 Vyplacení peněžitého plnění namísto výhry není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

7.6 Pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.7 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.8 Nárok na uplatnění výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Účastník Soutěže se zavazuje uvádět v kontaktní kartě pouze pravdivé údaje. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

V Praze, dne 10. 5. 2024